Các cung trong tử vi - thập nhị cung chức

Cung Mệnh – Thân

Tường THÂN Tỏ MỆNH

 

Cung Tài Bạch

Phân Cung Tài Bạch – Định Giàu Sang

 

Cung Quan Lộc

Định Cung Quan Lộc – Rõ Sự Nghiệp

 

Cung Phu Thê

Tường THÂN Tỏ MỆNH

 

Cung Tử Tức

Tường THÂN Tỏ MỆNH

 

Cung Phúc Đức

Tường THÂN Tỏ MỆNH

 

Cung Điền Trạch

Tường THÂN Tỏ MỆNH

 

Cung Phụ Mẫu

Tường THÂN Tỏ MỆNH

 

Cung Huynh Đệ

Tường THÂN Tỏ MỆNH

 

Cung Nô Bộc

Tường THÂN Tỏ MỆNH

 

Cung Tật Ách

Tường THÂN Tỏ MỆNH