Tarot – Lá Bài Để Ngỏ – Chương Nhiễm Nhiễm

Tarot – Lá Bài Để Ngỏ – Chương Nhiễm Nhiễm

Hãy trải bài ra, rút lấy bốn lá, và chờ đợi bài tarot phán quyết!

Nhận định

“Tâm cơ của nữ nhân trong tiểu thuyết suy lý của Chương Nhiễm Nhiễm thật sự đáng sợ, đến mức tôi phải nổi da gà.”

(Nhà văn Hồng Ảnh)

Hàng luôn có sẵn để giao tận nơi trên toàn quốc.