Tử Vi

Sao Phá quân - Xung phá văn tinh Tam canh bão vân song chi hận
Sao Tử Vi - Đế lạc nhàn cung, gia Khúc Xương đa ngôn giảo hoạt
Sao Thái Âm - Nguyệt Lãng Thiên Môn - Thủy Trừng Quế Ngạc
Sao Thái Dương - Nhật Lệ Trung Thiên - Địch Quốc Chi Phú