Các sao trong tử vi - lý tính chư tinh

Sao Tử Vi

Tính Chất Sao Tử Vi

 

Sao Thiên Phủ

Tính Chất Sao Thiên Phủ

 

Sao Vũ Khúc

Tính Chất Sao Vũ Khúc

 

Sao Thiên Tướng

Tính Chất Sao Thiên Tướng

Sao Thiên Cơ

Tính Chất Sao Thiên Cơ

 

Sao Thái Âm

Tính Chất Sao Thái Âm

 

Sao Thiên Đồng

Tính Chất Sao Thiên Đồng

 

Sao Thiên Lương

Tính Chất Sao Thiên Lương

 

Sao Thất Sát

Tính Chất Sao Thất Sát

 

Sao Phá Quân

Tính Chất Sao Phá Quân

 

Sao Tham Lang

Tính Chất Sao Tham Lang

 

Sao Liêm Trinh

Tính Chất Sao Liêm Trinh